XX. Dni centrálnej sterilizácie a
centrálnych operačných sál.

Prosím, vyberte si:

Vážená pani, vážený pán.

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov.
v spolupráci s NÚSCH a.s.

organizujú odborný seminár pre zdravotníckych pracovníkov

„XX. Dni centrálnej sterilizácie a  centrálnych operačných sál.“

v dňoch 21 -23.11.2018 v Nízkych Tatrách.

Jeho obsahom sú odborné bloky prednášok, určené k dopĺňaniu vzdelania v aktuálnych témach :
Mikroorganizmy hrozbou pre našu civilizáciu.
Vývoj zdravotníckych pomôcok
Zvyšovanie bezpečnosti pacientov, vypracovaním štandardov dezinfekcie a sterilizácie pre jednotlivé druhy zdravotníckych pomôcok
Monitorovanie sterilizačného cyklu podľa novej platnej legislatívy
Chemická dezinfekčná látka vo vzťahu k zdravotníckej pomôcke
STN EN 17 664 v praxi (spolupráca s distribútorom a výrobcom zdravotníckej pomôcky
Jednorázové zdravotnícke pomôcky
Doba expirácie sterility zdravotníckych pomôcok
Bezpečné pracovné prostredie na OCS a COS (pracovná zdravotná služba)
Zdravotné riziká expozície chemickými faktormi (chemické dezinfekčné látky, inhalačné anestetiká)
Lôžko pacienta
Zodpovednosť zamestnanca pri výkone zdravotníckeho povolania
Hodnota výkonu sterilizácie zdravotníckej pomôcky v ambulantnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Spolupráca OCS s výrobcami a predajcami zdravotníckych pomôcok
Spolupráca s inými medicínskymi odbormi, najmä pri zavadzaní nových zdravotníckych pomôcok do LPS,
Kazuistiky

Určenie: pre zdravotníckych pracovníkov zodpovedných za kvalitu pracovného prostredia, za sterilitu zdravotníckych pomôcok, kontrolu kvality procesu čistenia, dezinfekcie a sterilizácie, správnej manipulácie so zdravotníckou pomôckou (nákup, zabezpečenie bezpečného použitia pri opakovanom použití ZP, vyradenie z obehu), pracovníkov vykonávajúcich zdravotný výkon „Sterilizácia zdravotníckej pomôcky“ , pracovníkov používajúcich zdravotnícku pomôcku k zdravotným výkonom a pracovníkov ŠZD.

Súčasťou seminára je aj výmena skúseností získaných na jednotlivých pracoviskách, preto vás vyzývam k aktívnej účasti, za ktorú vopred ďakujem.

Organizačne zabezpečenie a informácie

Akademia 27, s.r.o. tel.     02/53415 044
Mgr. Karin Urbanová mobil     0905 850 800
Votrubova 11/B e-mail     karin@akademia27.sk
821 09 Bratislava fax     02/53412 492
PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MPH.
odborný garant
stiahnuť prihlášku

Vyplnenú prihlášku vás prosíme zaslať na karin@akademia27.sk
Vážený pán riaditeľ.

V termíne 21.-.23.11.2018 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov pod záštitou generálneho riaditeľa NUSCH a.s . a odbornou garanciou Hlavného odborníka MZSR pre dezinfekciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok organizuje medzinárodný odborný seminár

XX. Dni centrálnej sterilizácie a  centrálnych operačných sál.

ktorý sa bude konať v Nízkych Tatrách kongres hotel Chopok

Určenie: pre zdravotníckych pracovníkov zodpovedných za kvalitu pracovného prostredia, za sterilitu zdravotníckych pomôcok, kontrolu kvality procesu čistenia, dezinfekcie a sterilizácie, správnej manipulácie so zdravotníckou pomôckou (nákup, zabezpečenie bezpečného použitia pri opakovanom použití ZP, vyradenie z obehu), pracovníkov vykonávajúcich zdravotný výkon „Sterilizácia zdravotníckej pomôcky“ , pracovníkov používajúcich zdravotnícku pomôcku k zdravotným výkonom a pracovníkov ŠZD.

Jeho obsahom sú odborné bloky prednášok, určené k dopĺňaniu vzdelania v aktuálnych témach :

Mikroorganizmy hrozbou pre našu civilizáciu
Vývoj zdravotníckych pomôcok
Zvyšovanie bezpečnosti pacientov, vypracovaním štandardov dezinfekcie a sterilizácie pre jednotlivé druhy zdravotníckych pomôcok
Monitorovanie sterilizačného cyklu podľa novej platnej legislatívy
Chemická dezinfekčná látka vo vzťahu k zdravotníckej pomôcke
STN EN 17 664 v praxi (spolupráca s distribútorom a výrobcom zdravotníckej pomôcky
Jednorázové zdravotnícke pomôcky
Doba expirácie sterility zdravotníckych pomôcok
Bezpečné pracovné prostredie na OCS a COS (pracovná zdravotná služba)
Zdravotné riziká expozície chemickými faktormi (chemické dezinfekčné látky, inhalačné anestetiká)
Lôžko pacienta
Zodpovednosť zamestnanca pri výkone zdravotníckeho povolania
Hodnota výkonu sterilizácie zdravotníckej pomôcky v ambulantnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Spolupráca OCS s výrobcami a predajcami zdravotníckych pomôcok
Spolupráca s inými medicínskymi odbormi, najmä pri zavadzaní nových zdravotníckych pomôcok do LPS

Kazuistiky

Určenie: pre zdravotníckych pracovníkov zodpovedných za kvalitu pracovného prostredia, za sterilitu zdravotníckych pomôcok, kontrolu kvality procesu čistenia, dezinfekcie a sterilizácie, správnej manipulácie so zdravotníckou pomôckou (nákup, zabezpečenie bezpečného použitia pri opakovanom použití ZP, vyradenie z obehu), pracovníkov vykonávajúcich zdravotný výkon „Sterilizácia zdravotníckej pomôcky“ , pracovníkov používajúcich zdravotnícku pomôcku k zdravotným výkonom a pracovníkov ŠZD.

Váš záujem o účasť na seminári a jeho formu prosím (z dôvodu organizačnej prípravy a zostavenia programu) predbežne oznámiť do
27.9.2018 na adresu

Akademia 27, s.r.o. tel.     02/53415 044
Mgr. Karin Urbanová mobil     0905 850 800
Votrubova 11/B e-mail     karin@akademia27.sk
821 09 Bratislava fax     02/53412 492

S pozdravom

PharmDr. Jana Kubíková, PhD.
odborný garant seminára
stiahnuť prihlášku

Vyplnenú prihlášku vás prosíme zaslať na karin@akademia27.sk